;
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ - Новите измерения на трафика на хора в ситуация на Covid-19: рисковете в интернет по време на социалната изолация - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Meeting ID: 835 6595 5939 Организатори: департамент \u201EПраво\u201C департамент \u201EПолитически науки\u201C и департамент \u201EСоциална работа и здравеопазване\u201C Лектор: Антоанета Василева Дискутант: д-р Евелина Стайкова, департамент \u201EПолитически науки\u201C Участници: проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Деяна Марчева проф. д-р Анна Кръстева, и други преподаватели и студенти от НБУ Събитието отбелязва и Международния ден на мигрантите. Антоанета Василева е експерт и консултант по човешки права, с над 18 години опит в борбата с трафика на хора. Тя има ключови компетенции и дългогодишен опит в областта на международното сътрудничество и прилагането на национални политики за правата на децата и жените, трафика на хора и превенция на насилието, основано на пола, в съответствие с всички международни стандарти и европейската правна рамка. Антоанета Василева е докторант в департамент \u201EПолитически науки\u201C, към Нов български университет. Има магистърска степен по международни отношения и дипломация и специализация по международно право по права на човека в Швеция и Канада. Г-жа Василева има професионален опит както в гражданския, така и в държавния сектор (9 години е била генерален секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет), който обхваща проблематиката на международните, регионалните и националните политики. Тя е опитен обучител и консултант и има дълъг опит в мониторинга, разработването на изследвания, директната работа с уязвими групи (като деца, роми и др.) и подкрепа за жертвите на престъпления, особено на жертви на трафика на хора. Антоанета Василева е член на Експертната група за борба с трафика на хора (GRETA), мониторинговия механизъм за наблюдение на Конвенцията на Съвета за борба с трафика на хора от 2019 г. Нейните публикации обхващат теми като трафик и сексуална експлоатация на деца, социални аспекти на трафика на хора и подкрепа на жертвите, транснационален и национален механизъм за насочване на жертвите и българския модел за борба с трафика на хора. Тя продължава да прилага своите знания и професионален опит чрез фондация \u201EЛа Страда България\u201D\/Асоциация \u201EАнимус\u201D и Национален център за безопасен интернет с фокус върху безопасността на децата и превенцията на трафика на хора в интернет чрез развиване на дигитално-медийната грамотност.