;
Събития

Онлайн семинар „Политики и процедури за корекции и оттегляне на статии. Действия при сигнали за недобросъвестност и неетично поведение“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Online Meeting ID: 851 9580 6904 Организатори: Списание English Studies at NBU департамент \u201EЧужди езици и култури\u201C Дискутанти: доц. д-р Борис Наймушин, главен редактор на ESNBU гл. ас. д-р Станислав Богданов, заместник главен редактор на ESNBU Участници: членове на редакционните колегии на периодичните издания на НБУ, преподаватели и студенти от НБУ и други ВУЗ, по-широка общественост Недобросъвестността варира от неволни грешки до умишлено плагиатство и фалшифициране. Темата е актуална с оглед новоприетата директива на ЕС DIRECTIVE (EU) 2019\/1937 от 23 октомври 2019 г. за защита на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, като основната дискусия е около прилагането и спазването на вътрешни политики, процедури и действия на редакционните колегии в сферата на издателската дейност и публикуването на научна продукция. Дискутира се осигуряването на анонимност на разобличителите и същевременно противодействие на нарушителите. Често се засягат интереси на цялата академична общност и, доколкото става въпрос за недобросъвестни практики (плагиатство, фалшифициране на данни и т.н.), които нейни представители използват, е необходимо по-строго прилагане и по-широка гласност за процедури и действия. Дискутантите ще покажат какви политики и процедури списание ESNBU е възприело и как ги прилага с примери от скорошни казуси от издателската им дейност. Списание English Studies at NBU е първото и единственото засега издание на НБУ, индексирано в Web of Science, което прилага най-високи международни стандарти по отношение на прозрачността и качеството на издателската си дейност.