;
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Системата „Хауала“ като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризма - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатор: департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Водещ: проф. Николай Радулов, д.н. - ръководител на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лектор: д-р Гергана Йорданова - финансист, експерт по финансова сигурност Модератор: гл. ас. д-р Дафинка Сидова Участници: студенти на департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C Лекцията ще се фокусира върху неформалните системи за парични преводи, сред които и арабската \u201EХауала\u201C, представляващи интересен обект за наблюдение и изследване от широк кръг специалисти, вкл. от органите, занимаващи се с разследване на финансови престъпления и противодействие на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма. С нарастване на мигрантския натиск към Европа и засилване ролята на Ислямските финанси в глобален мащаб системата \u201EХауала\u201C затвърди позициите си на универсален инструмент за бърз и анонимен трансфер на парични средства по целия свят, но и даде нови възможности пред радикални групи за финансиране на нелегални дейности, в т.ч. тероризъм и изпиране на пари. COVID кризата разшири възможностите за злоупотреби с глобалната финансова система посредством \u201EХауала\u201C преводи. В този контекст около геополитическата и геоикономическата позиция на България като транзитна държава за \u201EХауала\u201C транзакциите съществуват множество предизвикателства пред националната й финансово-кредитна система и финансовата й сигурност, като цяло. Д-р Гергана Йорданова - финансист, експерт по финансова сигурност, доктор по национална сигурност и отбрана с тема на дисертационния труд \u201EМоделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България\u201C. Притежава бакалавърска и магистърска степени по финанси, магистърска и докторска степени по национална сигурност и отбрана, както и няколко следдипломни квалификации в областта на управлението на суверенни дългове, платежните и сетълмент системи, финансово разузнава, пране на пари и ислямски финанси. Д-р Йорданова придобива професионалния си опит в банковия и финансов сектор в България (HVB Bank Biochim, Unicredit Bulbank, Българска народна банка, Европейска централна банка и Комисия за финансов надзор), както и в сегмента на частното банкиране и управление на богатството в Конфедерация Швейцария. Тясната й професионална експертиза засяга предотвратяването и разследването на финансови престъпления и противодействие на използването на финансовата и банковата система за изпирането на пари и финансирането на тероризма. Академичната й кариера включва богато портфолио от курсове в областта на финансовата и икономическа сигурност, финансовото разузнаване и противодействие на изпирането на пари, както и редица практически обучения, свързани с обезпечаване на нормативно съответствие на задължените субекти. Д-р Гергана Йорданова е хоноруван преподавател към департамент \u201EНационална и международна сигурност\u201C.