;
Събития

Семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“ - Събития - Нов български университет

news.nbu.bg

Онлайн Организатори: гл. ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор по учебната дейност, проф. Мони Алмалех, д.н. Лектор: доц. д-р Калина Христова - департамент \u201EИзящни изкуства\u201C Дискутанти: гл. ас. д-р Владимир Димитров, проф. Мони Алмалех, д.н. Участници: преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема \u201Eчетене с разбиране\u201C Презентацията на доц. д-р Калина Христова и докладът към нея ще представят предложения за осъвременяване на моделите на обучение по визуални изкуства, с балансирано съотношение на количество и качество на теория и практика в обучението, кратък анализ на добрите чуждестранни практики и идеи за изграждането на система от конкретни критерии за оценка. Предизвикателствата, пред които пандемията от COVID-19 ни изправи, не би трябвало да са единственият стимул за промяна в образователните модели. Класическото художествено образование в неговата класическа форма, включващо предимно практически и фундаментални дисциплини, никога няма да загуби водещата си позиция.  Днес, повече от всякога, както хуманитарните специалности, така и художествените, имат нужда от осъвременяване, което да превърне образователния продукт в адекватен за съвременността и за пазара на труда. Доц. д-р Калина Христова е художник, график, илюстратор, дългогодишен преподавател,  от 2020 г е ръководител на департамент \u201EИзящни изкуства\u201C. Творческите ѝ проекти са в областта на плаката, класическите и дигитални илюстративни техники и графичните технологии, а научните ѝ интереси са свързани с теорията и историческите аспекти на графичния и комуникативен дизайн. За нея изкуството е форма на общуване не само по време на лекции, но и в обществени дейности и кампании, в които тя често участва. Работи по социални кампании, съвместно с държавни институции и представители на бизнеса, както и в кампании, свързани с трафика на хора и донорството, целящи да привлекат вниманието на обществото чрез визуалния език и комуникация.